Soutěž družstev v moderních šipkách Pravidla pro ligovou soutěž družstev upravena pro „Brumovská liga“ sezóna 2023/2024

Pravidla pro ligovou soutěž družstev

Brumovská liga

sezóna 2023/2024

 

1.  Základní ustanovení

Pořadatelem ligové soutěže pro Brumovskou ligu je regionální organizátor  Stanislav Lysáček

tel: 604 670 149, email: stanly777@seznam.cz

Řídícím orgánem soutěže  je ligová komise (dále jen LK), složená ze zástupců jednotlivých týmů (kapitánů), hrajících ligovou soutěž družstev. LK rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů zástupců jednotlivých týmů přítomných na jednání. Hráč podáním přihlášky dává svolení k využití svých osobních dat pouze pro potřeby soutěže. LK se schází před začátkem ligové soutěže a je li zapotřebí i v průběhu sezony na žádost pořadatele ligové soutěže.

Ligová soutěž družstev se hraje výhradně na šipkových přístrojích pořadatele ligové soutěže „Brumovská liga“.

Ligová sezóna začíná v měsíci září a končí v měsíci květnu.

Přihlášky do soutěže se berou v termínu stanoveném vždy na konci minulé sezóny (zpravidla k poslednímu pondělí měsíce srpna). Po tomto termínu podléhá přijetí (nepřijetí) přihlášky výhradně rozhodnutí pořadatele soutěže.

 

2.   Poplatky

Účast v ligové soutěži je podmíněna uhrazením všech registračních poplatků.

Startovné družstva do soutěže činí 1.000,- Kč za jedno družstvo.

Poplatek za registraci hracího místa hradí majitel provozovny ve výši 1000,- Kč za hrací místo .

Poplatek za registraci šipkového přístroje pro ligu družstev hradí majitel šipkového přístroje ve výši 1000,- kč.

Na jednom hracím místě může hrát více družstev . V tomto případě hradí majitel šipkového přístroje a majitel provozovny pouze jeden poplatek. Na poháry pro nejlepší 3 družstva z obou lig se odečte částka 1.000,-kč.

Startovné družstva a jednotlivé poplatky se odvádí pořadateli soutěže zároveň s podáním přihlášky družstva do soutěže.

 

3. Odměny v soutěži

                                               1.liga                                                            2.liga

                                 1. místo 5.000,- kč   + pohár                        1. místo 2.400 ,- kč + pohár                        

                                 2. místo 4.500,- kč   + pohár                        2. místo 2.200 ,- kč + pohár                        

                                 3. místo 4.000 ,- kč  + pohár                        3. místo 2.000 ,- kč + pohár                        

                                 4. místo 3.500 ,- kč                                       4. místo  1.800 ,- kč

                                 5. místo 3.200 ,- kč                                       5. místo  1.600 ,- kč

                                 6. místo 2.900 ,- kč                                       6. místo  1.400 ,- kč                                     

                                 7. místo 2.700 ,- kč                                       7. místo  1.200 ,- kč                                    

                                 8. místo 2.500 ,- kč                                       8. místo     900 ,- kč       

                                                                                                         9. místo     700 ,- kč

                                                                                                       10. místo     500 ,- kč                                     

                                    

 

4.  Systém soutěže

        Systém soutěže byl schválen před samotnou soutěží na schůzi kapitánů konané dne 24.8.2023.

 Do soutěže se přihlásilo celkem 18 družstev, které byly rozděleny dle výkonnosti do 2 skupin :

 1.liga (8 družstev) a 2.liga (10 družstev).

 1.Liga - Základní část se bude  hrát ve skupinách  systémem každý s každým, jedenkrát doma a jedenkrát na půdě soupeře. Po odehrání všech zápasů  se bude hrát část nástavbová. 

Týmy, které po základní části skončí na 1- 4 místě, budou hrát opět systémem každý s každým, jedenkrát doma a jedenkrát na půdě soupeře o celkové 1- 4 místo. Body ze základní části se nezapočítávají.

Týmy, které po základní části skončí na 5-8 místě, budou hrát opět systémem každý s každým, jedenkrát doma a jedenkrát na půdě soupeře o celkové 5-8 místo.  Body ze základní části se nezapočítávají.

2.Liga- Hraje se  ve skupině  systémem každý s každým, jedenkrát doma a jedenkrát na půdě soupeře.

     Tým, který se umístí na 8.místě v 1. lize, sestupuje další sezonu do 2.ligy.

     Tým, který se umístí na 1.místě ve 2. lize, postupuje další sezonu do 1.ligy.

     Týmy, které se umístí na 7.místě v 1.lize a 2.místě v 2.lize si zahrají baráž o 1 ligu. Baráž se hraje na 2 vítězné zápasy, první zápas se hraje na půdě prvoligového týmu, odveta  na půdě druholigového týmu, případný třetí zápas opět na půdě prvoligového týmu. Baráž se hraje vždy do 6 vítězného bodu.

 Termínová listina je pevně určena, družstva  pro nádstavbovou část budou dopsána dodatečně po skončení základní části.

 

5.  Družstvo a hráči

Družstvo tvoří minimálně 3 hráči.

Hráčem družstva se rozumí hráč, který je zapsán na potvrzené soupisce družstva a má u sebe občanský průkaz.

Hráči se mohou do soupisky dopisovat do poloviny základní části soutěže 1.ligy (maximálně do 17.11.2023)

Jede hráč ze soupisky, který do poloviny základní části soutěže neodehrál žádné utkání, může byt do výše uvedeného datumu ze soupisky vyškrtnut a může být nahrazen novým hráčem.

Družstvo

Ligová družstva mohou být smíšená. Minimální počet hráčů pro založení družstva je 3 a maximální 8.

Utkání družstva mohou odehrát minimálně 2 hráči s tím, že utkání chybějících hráčů jsou kontumována.

Hráč může být zapsán na soupisce pouze jednoho družstva.

 

6.  Utkání

K utkání mohou za družstvo nastoupit pouze hráči uvedení na soupisce družstva.

V případě, že za družstvo k utkání nastoupí menší počet hráčů než 3, jsou neobsazená utkání kontumována 2:0 v neprospěch chybějícího hráče. V utkání musí za družstvo nastoupit minimálně dva hráči.

Družstva mohou v zápase vystřídat libovolný počet hráčů. Při střídání platí pravidlo, že hráč se může prostřídat během utkání s náhradníkem jen jednou (tam a zpět), ale vždy až od nové hry, což nahlásí  předem kapitánovi druhého družstva.

Jednotlivá utkání se skládají z 11 zápasů. Pořadí zápasů je následující:

tři dvouhry 501 DO, jedna čtyřhra 501 DO

tři dvouhry 501 DO,jeden ligový CRICKET CUT THROAT (se zavíráním obou hráčů), tři dvouhry 501 DO,

Systém nasazení hráčů do jednotlivých her je uveden v Zápisu z ligového utkání .

Všechny zápasy začínají rozhozem na střed terče. Házet začíná hráč domácího družstva. Vyhrává hráč, jehož šipka byla blíže středu. V případě stejné vzdálenosti od středu se hod opakuje v obráceném pořadí. V případě zásahu modrého nebo červeného okruží středu se hozená šipka před hodem soupeře vytahuje. Zásah červeného středu je hodnocen jako bližší než zásah modrého okruží středu. V případě vyhození šipky soupeřem, se hod opakuje ve stejném pořadí.  V případě, že vypadnou všechny tři šipky z terče a druhý hráč vhodí šipku kamkoli do terče vyhrává tento rozhoz na střed.

Všechny hry 501 D.O. jsou omezeny na 15 kol. Pokud ani jeden z hráčů neukončí hru do 15 kola, rozhoduje o vítězi legu rozhoz na střed terče. Hry CRICKET CUT THROAT  jsou omezeny na 20 kol. (Pokud se oběma hráčům nepodaří hru uzavřít, tak rozhoduje  nižší počet bodů)

Pořadí zápasů a nasazení hráčů je uvedeno na záznamu o zápase na předepsaném formuláři.

Jednotlivá ligová utkání řídí jako rozhodčí kapitáni obou družstev. Při problému, který kapitáni nemohou vyřešit sami, jsou povinni obrátit se telefonicky na pořadatele ligové soutěže a jeho rozhodnutím se řídit.

Placení kreditů na ligovém utkání je vždy k tíži domácího týmu .

Oficiální termín začátku ligových utkání si určuje domácí tým. (bsl.valassko.org/tymy). V případě domluvy kapitánů lze utkání předehrát, poslední možný termín, kdy se utkání daného kola musí odehrát, je neděle . Pokud se ligové kolo překrývá s turnajem  Masters nebo Open Oblasti zlínské ligy, je povinnost kapitánů domluvit se na předehrávce nebo dohrávce zápasu. O jakékoliv změně termínu začátku utkání je povinen kapitán domácího týmu zaslat pořadateli soutěže SMS s konkrétním datumem a časem utkání.

Z vážných důvodů může pořadatel ligové soutěže rozhodnout o dohrávce ligového utkání po stanoveném termínu.

V případě, že se k ligovému utkání jedno z družstev nedostaví do stanoveného termínu začátku utkání, je stanovena čekací lhůta v délce 30 minut. Po uplynutí této čekací lhůty je utkání kontumováno v neprospěch družstva, které se k utkání nedostavilo.

V případě, že se hostující družstvo nemůže k utkání dostavit nejpozději v průběhu čekací doby z důvodu vážných problémů (např. s dopravou apod.), je jeho povinností oznámit to telefonicky nebo jinak soupeři a pořadateli ligové soutěže, který situaci posoudí a rozhodne o kontumaci utkání nebo jeho dohrávce mimo termín.

Po skončení jednotlivých her jsou hráči, kteří mají nastoupit k další hře povinni dostavit se neprodleně do hracího prostoru k zahájení další hry.

Před zahájením jednotlivých her mají hráči, kteří ke hře nastupují právo na rozhoz. Každý z nich může v rámci rozhozu na terč odhodit maximálně 12 šipek, poté jsou hráči povinni zahájit hru (pokud se kapitáni obou týmů nedohodnou jinak). Pokud je do zápasu nasazen hráč, který není přítomen začátku své hry, je tato hra kontumována 2:0 v jeho neprospěch. (Čekací doba je 5 minut)

Domácí družstvo je povinno umožnit hostujícímu družstvu v rámci rozhozu přístup k hracímu místu nejpozději 15 minut před začátkem ligového utkání.

Za chování hráčů během hry a dodržování pravidel ligy družstev zodpovídají kapitáni (pověření zástupci) jednotlivých družstev.

Poslední dvě kola před ukončením jednotlivých částí soutěže není povoleno předehrávat ligové zápasy.

 

7.  Hrací místo

Registrovaným hracím místem je místo, které bylo před začátkem soutěže schváleno pořadatelem ligové soutěže a za nějž byl majitelem provozovny zaplacen registrační poplatek pořadateli ligové soutěže.

Hracím místem se rozumí prostor mezi terčem a startovní čarou a 1 metr za ní o šířce minimální hrací plochy.

Minimální hrací plocha musí mít šířku 600 mm na každou stranu od středu terče.

Vzdálenost startovní čáry od středu terče je 2934 mm měřeno od středu terče k začátku startovní čáry umístěné na podlaze.

Za startovní čarou musí být volný prostor nejméně 1 m.

Je-li na hrací ploše více terčů, musí být minimální vzdálenost mezi středy terčů 1200 mm.

Pro ligové utkání mohou být použity současně maximálně dva terče. O využití dvou terčů pro ligové utkání rozhoduje vždy domácí družstvo.

Hrací místo musí být dostatečně osvětleno. Není povoleno použít barevná světla.

Schválení hracích míst provede před začátkem soutěže pořadatel ligové soutěže. 

 

8. Změna hracího místa

Družstvo může změnit v průběhu ligové sezóny hrací místo ze své vůle pouze za těchto podmínek:

uhradí majiteli provozovny poměrnou část zaplaceného registračního poplatku za registrované hrací místo. To neplatí, pokud družstvo mění hrací místo z důvodu vážných neshod s majitelem provozovny (např. bráněním v tréninku ze strany majitele provozovny, nezpřístupněním hracího místa v dostatečném předstihu před začátkem zápasu apod.)

majitel provozovny, u nějž bude družstvo mít po zbytek sezóny registrované hrací místo, uhradí poměrnou část registračního poplatku za hrací místo.

O důvodech a podmínkách změny registrovaného hracího místa v sezóně, nebo mimo ni, rozhoduje výhradně pořadatel ligové soutěže.

 

9. Povinnosti družstev a hráčů

Při hře se zakazuje hráčům i divákům zasahovat jakkoliv do průběhu utkání a to i slovně.

Hráč je povinen se při utkání chovat sportovně, nesmí obtěžovat ani jiným způsobem ovlivňovat soupeře nevhodným chováním během hry.

Za odpovídající sportovní prostředí zodpovídá vždy domácí družstvo.

Domácí družstvo je povinno mít na utkání vyčištěný terč v rámci svých možností (alespoň odstranit přečnívající hroty kleštěmi).

V hracím prostoru se zakazuje kouření.

Po skončení zápasu je kapitán domácího družstva povinen nahlásit výsledek zápasu pořadateli soutěže na telefonní číslo uvedené v bodu 1, nejpozději do 21:00 hod. Za opožděně nahlášený výsledek je povinen kapitán zaplatit pořadateli soutěže pokutu 200,- kč. Tyto peníze budou použity na občerstvení při vyhlašování výsledků ligové soutěže.

Kapitáni družstev jsou zodpovědní za správné vyplnění zápisu o utkání. Zápis musí být podepsán oběma kapitány a musí obsahovat případné připomínky k zápasu nebo protesty.

 

10. Bodování

Podle nahlášených výsledků  jsou pořadatelem ligové soutěže zpracovávány výsledky a vedeny tabulky ligových soutěží.

Výsledek utkání se hodnotí takto:

vítězství                    11:0, 10:1, 9:2, 8:3, 7:4                                3 body

vítězství                     6:5                                                                2  body

prohra                        5:6                                                                1 bod

prohra                      4:7, 3:8, 2:9, 1:10, 0:11                                 0 bodů

kontumační prohra                                                                      - 2 body

V případě vyřazení družstva ze soutěže v průběhy ligy jsou všechny neodehrané zápasy tohoto družstva kontumovány výsledkem 11:0  (22:0  na legy)

Vítězem základní skupiny soutěže se stává družstvo, které po skončení soutěže získalo v zápasech nejvyšší počet bodů. V případě, že dvě nebo více družstev získalo stejný počet bodů, rozhoduje se o jejich pořadí podle kritérií v následujícím pořadí :

A/ vyšší počet vyhraných bodů                    B/ nižší počet prohraných bodů

C/ vyšší počet vyhraných legů                     D/ nižší počet prohraných legů

E/ body a legy ze vzájemných zápasů          F/ nový zápas

 

Tabulky ligové soutěže jsou vedeny a průběžně zveřejňovány na základě nahlášených výsledků utkání . Tabulky jsou ihned po nahlášení všech výsledků přeposílány všem kapitánům družstev.

 

11. Termínový kalendář

Po rozlosování  obdrží všechna družstva termínový kalendář, ve kterém jsou uvedeny termíny jednotlivých utkání.

Termíny utkání uvedené v termínovém kalendáři je nutno brát jako závazné termíny k odehrání utkání.

Družstva mají možnost po dohodě utkání předehrát nebo dohrát, nejpozději však vždy do neděle 21:00 hod., kdy již kapitán domácího týmu musí nahlásit výsledek utkání pořadateli soutěže.. Tímto není dotčena povinnost kapitána domácího družstva předehrávku nebo dohrávku utkání nahlásit pořadateli ligové soutěže.

Dohrávka utkání po termínu uvedeném v termínovém kalendáři je možná pouze se svolením pořadatele ligové soutěže a bude povolována pouze ve výjimečných případech.

 

12.  Kontumace výsledku

Utkání může být kontumováno z těchto důvodů:

Nedostaví-li se družstvo v daném termínu k odehrání utkání bez předchozího projednání s kapitánem soupeře a s pořadatelem ligové soutěže.

Nezajištění regulérnosti průběhu utkání – kontumace v neprospěch domácího družstva.

Nenastoupí-li některé z družstev v sestavě minimálně dvou hráčů.

Nenahlášení výsledku v předepsaném termínu.

Hra může být kontumována z těchto důvodů:

Hráč nasazený do zápasu není přítomen začátku své hry.

Anulování legu - při špatném přepnutí automatu a následném prohození se pořadí. Pokud je určen viník je anulován leg v jeho neprospěch, pokud viník není určen ,hra se opakuje.

Úmyslné zdržování hry kterýmkoliv z hráčů. Nesportovní chování hráče během hry.

V případě kontumace utkání je do tabulky započítán výsledek 11:0 (22:0 na legy). V případě kontumace utkání z důvodu nedostavení se soupeře k zápasu není dotčena povinnost kapitána domácího družstva vyplnit záznam o zápase.

V případě kontumace hry je do zápisu uveden výsledek zápasu 2:0 v neprospěch hráče, který se provinil.

Družstvo, které zaviní kontumaci přichází o 1/3 finanční odměny za každý kontumovaný zápas.

Družstvo, které zaviní v průběhu ligové sezóny tři kontumační výsledky, je z ligové soutěže vyloučeno

 bez náhrady vkladu a bez nároku na výhru.

 

13.  Protesty

Protesty kapitánů nebo pověřených zástupců družstev týkající se průběhu zápasu jsou povinni tito řešit okamžitě s pořadatelem ligové soutěže a jeho rozhodnutím se řídit.

Protest musí být uveden písemně na poslední straně ligových zápisníků - záznamu o zápase a podepsán oběma kapitány.

Protest  nebo připomínky souvisejí s hracím místem, musí být oficiálně vznesený a zapsaný do zápisu o utkání před zahájením zápasu a je nutno neprodleně informovat pořadatele ligové soutěže, který sjedná nápravu.

 

14. Hlášení výsledků

       Výsledek utkání nahlásí domácí družstvo bezprostředně po skončení utkání, nejpozději však v neděli

(která odpovídá svým datumem hracímu kolu soutěže) do 21:00 hod.

        Výsledek utkání zašlete sms na tel: 604 670 149  vzor: Zlín-Vsetín 6:5 (13:11)

 

15.  Závěrečná ustanovení

Na soutěž ligy družstev se vztahují pravidla stanovená pro ostatní sportovní soutěže, pokud konkrétně nevyplývají z výše uvedených ustanovení. Jedná se zejména o disciplinární řád, technické předpisy pro sportovní náčiní, hrací plochu a sportovní šipkové přístroje.

Účast v soutěži je dobrovolná a hráč (družstvo) podáním přihlášky a zaplacením patřičných poplatků stvrzuje,

 že se bude řídit vydanými pravidly a bude je bez vyjímky respektovat.

Hráč podáním přihlášky dává svolení k využití svých osobních dat pouze pro potřeby soutěže.

Finanční prostředky získané formou registračních poplatků, neuznaných protestů nebo pokut, jsou použity ve prospěch ligové soutěže.

Změny a doplňky k těmto pravidlům navrhuje pořadatel  ligové soutěže a podléhají schválení LK a hlavním pořadatelem soutěže. Se změnami nebo doplňky budou soutěžní družstva vždy seznámeny formou dodatku k pravidlům pro ligovou soutěž.